VII Congreso Semana Santa -Estatutos-

8 junio, 2012 / Redacción: J.M.H.H.S.S. / Comentarios desactivados en VII Congreso Semana Santa -Estatutos-

Junta Mayor

ESTATUTS DE LA JUNTA MAJOR DE GERMANDATS DE LA SETMANA SANTA DE GANDIA

PREÀMBUL

La JUNTA MAJOR DE GERMANDATS DE SETMANA SANTA es va constituir en Gandia el dia 10 de Febrer de 1955. Des de llavors ve desenvolupant una tasca digna d’encomi pel que fa a la creació de llaços d’amistat, unió i col•laboració entre Ies entitats que la integren.
L’Assemblea General celebrada el dia 9 de Setembre de 1988, va acordar per unanimitat aprovar la convocatòria del I CONGRÉS DE LA SETMANA SANTA DE GANDIA, el qual dotarà a tota la comunitat setmanera de l’Estatut que consagra aquest bon fer, i el convertirà en lema de l’ASSOCIACIÓ.

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, FINS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Article 1.- Amb la denominació, de JUNTA MAJOR DE GERMANDATS DE SETMANA SANTA es constitueix, d’acord amb les normes canòniques vigents i el dret concordatari, una ASSOCIACIÓ RELIGIOSA PÚBLICA.
Article 2.- La JUNTA MAJOR DE GERMANDATS DE SETMANA SANTA DE GANDIA, d’ara en avant JUNTA MAJOR, té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa, a tenor del Dret canònic vigent.
Article 3.- Els fins fonamentals de la JUNTA MAJOR són:
a.- Coordinar les funcions generals i col•lectives de les entitats que la constitueixen.
b.- Potenciar al màxim els valors cristians, humans, culturals i artístics dels seus membres.
c.- Fomentar i acréixer l’esperit fraternal entre tots els seus membres.
d.- Mantenir viva la tradició de les celebracions setmaneres.
Article 4.- La JUNTA MAJOR exclou dels seus fins qualsevol intenció de lucre. Cap dels seus càrrecs serà retribuït.
Article 5.- L’àmbit d’actuació de la JUNTA MAJOR se circumscriu al terme municipal de Gandia. Pel seu caràcter interparroquial, la seua seu canònica serà la Insigne Col•legiata de Santa Maria.
El domicili social de la JUNTA MAJOR està situat al carrer Abat Solà, número 110, de la Ciutat de Gandia.

TÍTOL II.- ORGANITZACIÓ

Article 6 .- La JUNTA MAJOR està regida per:
a) El Congrés.
b) L’Assemblea.
c) La Junta Directiva.
d) La Comissió Permanent del Congrés.

TÍTOL III.- EL CONGRÉS
Article 7.- El Congrés de la Setmana Santa de Gandia, és l’òrgan màxim decisori.
a) Se celebrarà amb caràcter ordinari una vegada cada quatre anys. La Junta Directiva és l’encarregada d’organitzar-lo en tots els seus aspectes.
b) El Congrés extraordinari serà organitzat per la Comissió Permanent del Congrés, i serà convocat quan es produïsca qualsevol de les circumstàncies següents:
1.- A petició de la Junta Directiva.
2.- A petició de la meitat més una de les entitats que constitueixen l’Associació, les quals hauran de remetre al President de la Junta Directiva un escrit signat pels sol•licitants, amb l’Ordre del Dia.
3.- En cas de dimissió de la totalitat o de la meitat més un, com a mínim, dels membres de la Junta Directiva, la qual cosa serà comunicada pel president a l’Assemblea General en el termini màxim de quinze dies.
c) Són membres nats del Congrés:
1 . Els membres de l’última Junta Directiva.
2 . Un màxim de deu membres per Germandat, Confraria o Associació, entre els quals obligatòriament estaran el Germà Major, el Vicegermà Major, el Secretari i el Consiliari, o persones en qui deleguen degudament acreditades.
Article 8 .- Tots els Congressos, que es realitzen estaran regulats per un reglament, el qual podrà ser revisat cada vegada per al Congrés següent.
Podran organitzar-se comissions d’estudi formades pels Delegats en l’Assemblea, les quals elaboraran un avantprojecte del Reglament, atenent els suggeriments de la mateixa Assemblea General. Aquest avantprojecte, haurà de ser redactat amb el temps suficient perquè estiga en poder de tots els congressistes quinze dies abans del començament del Congrés.

TÍTOL IV.- L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 9. L’Assemblea General és el màxim òrgan decisori entre Congressos. Estarà integrada per la Junta Directiva i tres membres de cada Germandat, Confraria o Associació.
D’aquests tres Delegats, almenys un haurà de ser el Germà Major, el Vicegermà Major o el Secretari de l’entitat a la qual pertany.
L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència de la meitat més una, com a mínim de les entitats integrants de la JUNTA MAJOR, en primera convocatòria. En segona convocatòria, que es realitzarà quinze minuts després de l’hora citada per a la primera, quedarà vàlidament constituïda qualsevol que siga el nombre d’entitats presents.

Article 10.- Cada Germandat, Confraria o Associació nomenarà els seus tres Delegats, els quals gaudiran de les prerrogatives següents:
a) Qualsevol dels tres tindrà dret a veu en l’Assemblea.
b) El dret a vot tan sols l’ostentarà un d’ells que actuarà com portaveu de la pròpia Germandat, Confraria o Associació.
c) Els Delegats es faran càrrec, mitjançant rebut, de qualsevol quantitat o document que li lliure la Junta Directiva.
d) Podran recaptar i obtenir de la Junta Directiva tot tipus de dades i informació sobre els assumptes que es plantegen en l’Assemblea General.
Article 11.- L’Assemblea està facultada per a:
a) Ratificar i/o desestimar projectes o propostes de la Junta Directiva.
b) Proposar projectes a la Junta Directiva.
c) Sol•licitar de la Junta Directiva els aclariments que considere necessaris.
d) Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses anuals elaborat per la Junta Directiva.
e) Autoritzar o denegar l’adquisició o alienació de béns que constituïsquen o puguen constituir el patrimoni de la JUNTA MAJOR, i que no estiguen inclosos en els pressupostos ordinaris, tenint en compte la Legislació Canònica vigent.
En les Assemblees Generals, els acords seran presos per la meitat més un, com a mínim, dels vots de les Germandats, Confraries o Associacions assistents-hi. En cas d’empat dirimirà el vot de qualitat del President.
Article 12.- L’Assemblea General designarà d’entre els seus membres tres Censors de Comptes per a cada exercici econòmic.
Els Censors de Comptes tenen la missió de revisar els documents i dades que componen l’estat anual de comptes de la JUNTA MAJOR, i emetran l’informe corresponent, que signaran.
Article 13.- Totes les sessions de l’Assemblea General seran presidides pel President de la JUNTA MAJOR i, en cas d’absència, per aquell a qui reglamentàriament li corresponga.
Article 14 .- L’Assemblea es reunirà per convocatòria de la Secretaria General, amb el vist-i-plau de la Presidència, quatre vegades a l’any, com a mínim.
La citació, amb l’Ordre del Dia, es remetrà als interessats vuit dies abans de L’Assemblea.
L’Assemblea General de final d’exercici se celebrarà dins dels dos mesos següents a la finalització dels actes de la Setmana Santa de cada any.
Article 15.- L’Assemblea General Extraordinària es reunirà:
a) Quan així ho estime oportú la Junta Directiva.
b) A petició del vint-i-cinc per cent de les Entitats que constitueixen l’Associació, les quals haurien de remetre al Secretari General de la JUNTA MAJOR un escrit signat pels sol•licitants, en el qual constarà l’Ordre del Dia.
El Secretari General convocarà a totes Ies entitats membres de la JUNTA MAJOR, en el termini de quinze dies a partir de la data de la sol•licitud.
TÍTOL V.- LA JUNTA DIRECTIVA
Article 16.- La Junta Directiva té la plena i legal representació de la JUNTA MAJOR.
Article 17.- La Junta Directiva està integrada per:
a) El President de la JUNTA MAJOR.
b) El Vicepresident.
c) El Secretari General.
d) El Sots-secretari.
i) El Tresorer.
f) El Vicetresorer-comptador.
g) Els vocals, amb un mínim de cinc.
h) El Consiliari i el Regidor Delegat de l’Excm. Ajuntament.

Article 18.- L’Elecció de la Junta Directiva es farà en el corresponent Congrés, mitjançant candidatures en llistes tancades. A excepció del Consiliari i el Regidor Delegat de l’Excm. Ajuntament.
La candidatura mes votada designarà entre els seus components els diferents càrrecs de la Junta Directiva, ocupant la Presidència el primer de la llista. Els càrrecs directius hauran de recaure en persones distintes.
Qualsevol membre major d’edat, censat en qualsevol germandat, Confraria o Associació, pot ser elegit per a la Junta Directiva quantes vegades es presente. El President solament podrà ser reelegit una vegada de forma consecutiva.
La Junta Directiva que resulte elegida es farà càrrec de la JUNTA MAJOR com més prompte possible, per a això la Junta Directiva sortint li farà lliurament del material i arxiu de la JUNTA MAJOR en el termini màxim de quinze dies després de finalitzar el Congrés.
Article 19.- Tots els membres de la Junta Directiva tenen veu i vot. El President gaudeix del vot de qualitat.
Article 20.- La Junta Directiva té l’obligació de complir i fer complir aquest Estatut i també les normes i acords dimanants de les seues sessions, de les de L’Assemblea General i de les resolucions aprovades pel Congrés.
Article 21.- La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan estiguen presents la meitat més un dels seus membres, com a mínim, en primera convocatòria. En segona convocatòria, que es realitzarà quinze minuts després de l’hora citada per a la primera, quedarà vàlidament constituïda, qualsevol que siga el nombre de membres assistents.
Els acords i disposicions de la Junta Directiva seran adoptats per, almenys la meitat més un dels vots dels membres assistents-hi.
Article 22.- La junta Directiva es reunirà en sessió ordinària per convocatòria de la Secretaria General, amb el vist-i-plau del President o de qui estatutàriament el substituïsca, una vegada cada dos mesos, com a mínim. Aquesta convocatòria serà enviada als interessats, almenys, amb tres dies d’antelació.
Article 23.- Els membres de la Junta Directiva podran sol•licitar una sessió extraordinària, sempre que ho demanen per escrit a la Secretaria General, almenys la meitat més un dels titulars.
En aquest cas, la Secretaria General convocarà per escrit tots els membres de la Junta Directiva en el termini màxim de quinze dies, a contar des de la data de presentació de l’escrit.
Article 24.- Si a una sessió extraordinària no assistira el President per causa justificada, el substituirà el Vicepresident o un dels Vocals. En qualsevol cas, aquests substituts gaudiran de les mateixes prerrogatives que el Titular, pel que fa al vot de qualitat.
Article 25.- La Junta Directiva admetrà a tràmit els projectes que nasquen de L’Assemblea General, els quals seran estudiats en la primera reunió que se celebre per a informar als interessats en L’Assemblea General Ordinària següent.
Article 26.- La Junta Directiva admetrà i tramitarà per a la seua inscripció en la JUNTA MAJOR les sol•licituds presentades per les Germandats, Confraries o Associacions.
Article 27.- La Junta Directiva ha d’estar informada de tots els actes programats per les entitats associades, a fi de coordinar-les, dins del pla general d’actuacions de la Setmana Santa, i gaudeix de la autoritat necessària per a fer efectiva aquesta coordinació, respectant tot allò que històricament estiga consolidat.
Article 28.- La Junta Directiva està facultada per a:
a) Coordinar els actes de la Setmana Santa en l’aspecte col•lectiu, i proposar a l’Assemblea les pautes d’ordre general.
b) Editar cartells, revistes, fullets, programes, etc.
c) Distribuir propaganda en: premsa, ràdio, televisió, etc.
d) Coordinar i regular els itineraris processionals i altres, escoltada l’Assemblea General.
e) Designar els llocs de concentració.
f) Organitzar tota classe d’activitats: funcions, instal•lacions de tribunes i cadires en la via pública, etc.
g) Sol•licitar la formació de les comissions de treball que crega oportunes per a un millor compliment de la tasca que se li ha encomanat.,
h) Presidir en ple els actes de la Setmana Santa.
i) Triar Ia Padrina de la Setmana Santa de Gandia i Cambrera del Crist Ressuscitat, i proposar-la a l’Excm. Ajuntament de la ciutat per al seu nomenament. Aquest nomenament haurà de recaure en una dona de reconegudes qualitats que la facen creditora de tal distinció.
j) Recaptar subvencions i ajudes dels organismes oficials i d’altres organismes.
k) Els fons obtinguts es destinaren a atendre les despeses de manteniment i representació, i a constituir el patrimoni de la JUNTA MAJOR, segons les directrius del Congrés i de l’Assemblea General.
l) Proposar a l’Assemblea General per a la seua aprovació, si escau, la concessió de distincions d’honor a aquelles persones o entitats que s’hagen fet mereixedores de tal premi.
m) Triar el Pregoner de la Setmana Santa de Gandia, nomenament que haurà de recaure en una persona de reconeguts valors cristians.
n) Nomenar assessors en aquells temes que pel seu caràcter i/o especialització requerisquen de professionals qualificats.
o) Qualsevol altra facultat que no estiga expressament atribuïda a cap altre Òrgan de Govern.
Article 29.- Les obligacions i drets de cadascun dels càrrecs de la Junta Directiva s’entenen d’acord amb les clàusules següents:
Article 30.- El President:
a) Ostenta la representació oficial de la JUNTA MAJOR i de la Junta Directiva.
b) Presideix les sessions de tots els òrgans de Govern de la JUNTA MAJOR.
c) Pot suspendre una sessió sempre que haja un motiu justificat.
d)Signa tots els documents que emanen dels Òrgans de Govern de la JUNTA MAJOR.
e)Té el vot de qualitat en una votació empatada en sessió de qualsevol dels seus Òrgans de Govern.
f) Pot resoldre tot el que crega oportú, fins i tot els assumptes privatius de la Junta Directiva, en els casos que no siga possible convocar-la, de la qual cosa informarà en la primera sessió. Quan es tracte de matèria religiosa actuarà d’acord amb el Consiliari de la JUNTA MAJOR.
g) Convoca L’Assemblea General i la Junta Directiva amb caràcter extraordinari.
h) És confirmat per l’Ordinari del lloc.
Article 31.- El Vicepresident substitueix al President en cas d’absència o malaltia, i gaudeix de les mateixes prerrogatives ressenyades en l’article 30.
Article 32.- El Secretari General:
a) Alça acta de totes les sessions que celebren els Òrgans de Govern.
b) Signa els certificats i comunicacions que emanen dels Òrgans de Govern de la JUNTA MAJOR.
c) És el dipositari del segell de la JUNTA MAJOR.
d) Ordena amb el President les sessions a celebrar.
e) Signa les convocatòries per a les sessions de tots els Òrgans de Govern.
f) Se li encomana la facultat de moderar totes les sessions d’aquests Òrgans de Govern.
g) Duu actualitzat i custodia el registre de les Germandats, Confraries i Associacions, i el cens dels membres de la JUNTA MAJOR.
h) Visa el Llibre d’actes.
i) Signa, amb el vist-i-plau del President, l’inventari de la JUNTA MAJOR, en finalitzar el seu mandat.
Article 33.- El Sots-secretari:
a) Està adscrit a la Secretària General.
b) Durà l’inventari actualitzat de tot el que tinga o puga tenir la JUNTA MAJOR.
c) Recaptarà de tots els Òrgans de Govern de totes les entitats que componen la JUNTA MAJOR la documentació que enriquisca l’arxiu.
d) Mantindrà actualitzat l’arxiu de la JUNTA MAJOR.
e) Substituirà el Secretari General en cas d’absència o malaltia.
f) Auxiliarà la Secretaria General en tot el que se li encomane.
Article 34.- El Tresorer:
a) És el dipositari dels fons econòmics de la JUNTA MAJOR en la forma que determine la Junta Directiva.
b) De les quantitats rebudes estendrà un comprovant per duplicat que haurà d’estar signat per ell mateix, amb el vist-i-plau del President.
c) Es farà càrrec dels cobraments que es facen i els ingressarà en la Caixa Oficial de la JUNTA MAJOR.
d) Exposarà a l’Assemblea General i a la Junta Directiva, quan aquestes ho sol•liciten, l’estat econòmic de la JUNTA MAJOR.
e) Ordenarà els pagaments amb el vist-i-plau del President, exigint un justificant dels mateixos.
f) Durà la comptabilitat.
g) Confeccionarà el pressupost anual i el proposarà a la Junta Directiva.
Article 35.- El Vicetresorer-Comptador:
a) Està adscrit a la Tresoreria.
b) Substituirà al Tresorer en cas d’absència o malaltia.
c) Auxiliarà a la Tresoreria en el que se li encomane.
d) Intervindrà els ingressos i pagaments i durà juntament amb el Tresorer, la comptabilitat de la JUNTA MAJOR.
Article 36.- Els Vocals:
a) Substitueixen pel seu ordre al President en cas d’absència o malaltia, si no ho poguera fer el Vicepresident, gaudint de les mateixes prerrogatives que aquell, ressenyades en l’article 30
b) En la primera sessió de la Junta Directiva es determinarà l’ordre dels Vocals.
c) Portaran a terme els treballs que se’ls encomanen.
Article 37.- El Consiliari de la JUNTA MAJOR:
a) Serà un sacerdot afecte a la Insigne Col•legiata de Gandia.
b) Serà nomenat per l’Ordinari del lloc, prèvia consulta a la JUNTA MAJOR, si ho estima oportú.
c) Podrà presidir al costat del President les sessions de tots els Òrgans de Govern. En elles tindrà veu i en la de la Junta Directiva tindrà a més vot.
d) Marcarà les orientacions en tot allò que es referisca als actes religiosos conjunts, escoltat el parer dels Consiliaris de les respectives entitats adscrites a la JUNTA MAJOR.
e) Vetllarà pel compliment dels fins de la JUNTA MAJOR.
Article 38.- La JUNTA MAJOR compta entre els membres de la seua Junta Directiva amb un Regidor-Delegat de l’Excm. Ajuntament de la Ciutat el qual serà nomenat per l’Alcalde-President.
Aquest Delegat podrà assistir a les sessions de tots els Òrgans de Govern, en les quals podrà ocupar un lloc de preferència.
Són funcions del Regidor-Delegat:
a) Representar al Senyor Alcalde-President en la JUNTA MAJOR.
b) Ser enllaç entre la JUNTA MAJOR i l’Excm. Ajuntament.
TÍTOL VI.- LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONGRÉS.
Article 39.- La Comissió Permanent del Congrés és l’òrgan intercongressos i d’arbitratge. Està integrada per:
– El President, el Secretari General i el Consiliari de la JUNTA MAJOR.
– El Germà Major de cada Germandat, Confraria o Associació integrants de la JUNTA MAJOR, o persona en qui delegue.
La Comissió Permanent del Congrés es convocarà amb tres dies d’antelació i quedarà vàlidament constituïda amb la presència de la meitat més un dels seus membres, en primera convocatòria. En segona convocatòria, trenta minuts després, quedarà vàlidament constituïda amb qualsevol que siga el nombre de membres assistents-hi.
Els acords d’aquesta Comissió seran adoptats per, almenys, la meitat més un dels vots dels membres assistents-hi.
Article 40 .- Són competències d’aquesta Comissió Permanent del Congrés:
a) Interpretar correctament aquest Estatut.
b) Arbitrar aquelles qüestions que ultrapassen les competències de l’Assemblea i de la Junta Directiva.
c) Assumir les funcions de la Junta Directiva, en cas de dimissió de la mateixa, i en el termini màxim de quaranta-cinc dies convocar el Congrés Extraordinari per a l’elecció de la nova Junta Directiva.
d) Constituir-se com Comissió de Conflictes a instàncies de l’Assemblea General. Les resolucions d’aquesta Comissió són obligatòries per a totes les parts afectades.

TÍTOL VII .- COMISSIÓ DE CONFLICTES.
Article 41 .- L’Assemblea General convocarà la Comissió de Conflictes. Són competències d’aquesta Comissió :
a) Intervenir en les possibles desavinences entre les Germandats, Confraries, o Associacions membres de la JUNTA MAJOR.
b) Dictaminar sobre aquelles Germandats, Confraries, Associacions o persones físiques que:
1 . No hagen complit les seues obligacions contingudes en el present Estatut.
2 . Hagen causat dany moral a la JUNTA MAJOR ja directament ja pel seu comportament.
3 . Hagen incorregut en abús de confiança en els càrrecs que se’ls haguera encomanat.
4 . Hagen mostrat maneres dolentes o comportament incorrecte en les desfilades processionals o altres actes organitzats per la JUNTA MAJOR.
La sanció serà imposada per l’Assemblea General, previ expedient de la Comissió de Conflictes.
La Germandat, Confraria, Associació o persona física sotmesa a expedient sancionador tindrà dret a ser escoltada per l’Assemblea General.
Reglamentàriament es tipificaran les faltes i sancions corresponents.
Així mateix, es redactarà el reglament que regule el funcionament d’aquesta Comissió.

TÍTOL VIII .- LES ENTITATS QUE COMPONEN LA JUNTA MAJOR.
Article 42.- Totes les Germandats, Confraries, o Associacions, que constitueixen la JUNTA MAJOR, tindran els seus propis estatuts legalitzats i actualitzats.
Així mateix cadascuna d’aquestes entitats durà obligatòriament un Llibre d’Actes, un Llibre de Tresoreria i un Registre nominal dels membres que la componen.
Article 43.- Totes les Germandats, Confraries i Associacions estaran subjectes a les normes i disposicions, que emanen de la Junta Directiva en les funcions generals i col•lectives. Qualsevol desobediència individual, de Germandat, Confraria o Associació serà sotmesa a la decisió de l’Assemblea General, amb l’informe previ de la Comissió de Conflictes.
Article 44.- Cada Germandat, Confraria o Associació, en entrar a formar part d’aquesta JUNTA MAJOR, presentarà un expedient que constarà de:
• Un extracte de l’Acta de l’Assemblea General signada pel secretari, amb el vist-i-plau del Germà Major i segellada, en la qual conste la voluntat majoritària de formar part de la JUNTA MAJOR.
• Fotocòpia de l’Estatut degudament legalitzat.
• Relació nominal dels membres que la formen.

Article 45.- Les Germandats, Confraries i Associacions adscrites procuraran abastar, de forma gratuïta i desinteressada, l’Arxiu de la JUNTA MAJOR, dotant-lo de les publicacions que editen i altres objectes.
TÍTOL IX – RÈGIM ECONÒMIC DE LA JUNTA MAJOR.
Article 46 .- Atenent la seua naturalesa, aquesta JUNTA MAJOR manca en aquest moment de patrimoni fundacional quantificable i s’atindrà, pel que fa al règim econòmic, a la normativa canònica vigent.
Article 47 .- El pressupost ordinari de la JUNTA MAJOR serà establert al principi de cada exercici econòmic, sent elaborat per la Junta Directiva i presentat per a la seua aprovació a l’Assemblea General.
El pressupost queda limitat en deu milions de pessetes anuals.
Article 48.- Els recursos econòmics de la JUNTA MAJOR es nodriran:
a) De les aportacions que fixe L’Assemblea General a les seues Germandats, Confraries i Associacions membres.
b) De les subvencions oficials i particulars.
c) De donacions, herències o llegats.
d) D’altres ingressos que puga obtenir.
Article 49.- Totes les Germandats, Confraries i Associacions Membres de la JUNTA MAJOR, tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant aportacions o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques i aportacions extraordinàries.
Article 50.- L’exercici econòmic coincidirà amb el període de temps que hi ha entre el dia 1 de juliol d’un any i el 30 de juny del següent.
Article 51.- En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar les signatures reconegudes del President, el Vicepresident, el Secretari General i el Tresorer. Per a disposar de fons, seran suficients dues signatures, de les quals una d’elles serà necessàriament la del Tresorer o la del President.
TÍTOL X .- DISOLUCIÓ DE LA JUNTA MAJOR.
Article 52.- L’Associació JUNTA MAJOR podrà ser dissolta:
a) Si així ho acorda el Congrés convocat expressament per a aquesta finalitat amb caràcter extraordinari.
b) En els casos que determina la legislació canònica vigent.
Article 53.- Acordada la dissolució, el Congrés prendrà les mesures oportunes, tant pel que respecta a la destinació que es done als béns i drets de la JUNTA MAJOR, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
El Congrés està facultat per a nomenar la Comissió Liquidadora, sempre que ho crea necessari, la qual estarà composta pel president, el Secretari General, el Consiliari i un membre de cada entitat adscrita a la JUNTA MAJOR.
Els membres del Congrés estan exempts de responsabilitats personals. La seua responsabilitat es limitarà a complir les obligacions que ells mateixos hagen contret voluntàriament.
Article 54.- Les imatges, trons-andes i estendards de la JUNTA MAJOR, no podran ser objecte d’alienació o subhasta, doncs la JUNTA MAJOR, arribat aquest punt, té a bé cedir aquests béns a l’Església de Gandia, a títol de dipòsit necessari.

Article 55 .- Els altres béns podran ser alienats, donats o subhastats, sempre que pertanguen al col•lectiu de la JUNTA MAJOR i mai quan es tracte d’una. propietat privada d’un dels seus membres, prèvia identificació de la propietat en qüestió pel seu legítim propietari. El romanent líquid que resulte de la liquidació serà lliurat directament a l’entitat o entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, designades pel congrés.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La Comissió Permanent del Congrés serà l’encarregada de fer el seguiment del present Estatut, i de recopilar les possibles esmenes que qualsevol membre de la JUNTA MAJOR li faça arribar.
Les esmenes arreplegades seran objecte d’acceptació o rebuig en el pròxim Congrés.

DISPOSICIONS GENERALS
1 . La JUNTA MAJOR tindrà com titular al CRIST RESSUSCITAT.
2 . La JUNTA MAJOR tindrà els seus emblemes, símbols i insígnies oficials que seran establerts i el seu ús regulat en el Congrés.
3 . Qualsevol dimissió voluntària, que durant l’exercici poguera produir-se en la Junta Directiva, serà substituïda per la mateixa Junta Directiva, la qual sotmetrà el nomenament a la Comissió Permanent del Congrés per a la seua ratificació.
4 . Qualsevol esmena o canvi en el present Estatut, per a la seua validesa, necessita l’aprovació del Senyor Arquebisbe de València.

DISPOSICIÓ FINAL
La JUNTA MAJOR serà legalitzada on corresponga a efectes civils. De la seua tramitació s’encarregarà la Junta Directiva en el menor temps possible.

Gandia, a 11 de novembre de 1.988

Vam aprovar els presents Estatuts de l’Associació Junta Major de Germandats de Setmana Santa de Gandia.

València, 13 de febrer de 1.989.

+Miguel, Arquebisbe de València.
Per mandat de S. E. Rvdma.
EL CANCELLER SECRETARI
Eduardo Margarit.