VII Congreso Semana Santa -Reglamento-

8 junio, 2012 / Redacción: J.M.H.H.S.S. / Comentarios desactivados en VII Congreso Semana Santa -Reglamento-

Junta Mayor

REGLAMENT VII CONGRÉS DE LA SETMANA SANTA DE GANDÍA.

INTRODUCCIÓ.

El Reglament ha estat revisat per la Junta Directiva de la Junta Major i una vegada aprovat per l’Assemblea General haurá d’estar en poder dels congressistes almenys quinze dies abans del comencament del VII Congrés.

CAPÍTOL I- FINALITAT DEL CONGRÉS.

Art. Ir.- a) El VII Congrés de la Setmana Santa de Gandia de carácter ordinari tindrá una finalitat temática o divulgativa, respecte a matéries d’interés general, que es desenvolupará per mitjá de ponéncies impartides per persones de reconegut prestigi i comunicacions presentades pels congressistes.

b) Elecció de la Directiva de la Junta Major de Germandats per als próxims quatre anys.

Art. 2n.- El VII Congrés tindrá lloc en la Ciutat de Gandia els dies 19, 20, 21, 22 de Juny del 2.012, i segons preceptúa l’Art. 7. apartat a) dels Estatuts, «será organitzat en tots els seus aspectes per la Junta Directiva».

CAPÍTOL II – CONSTITUCIÓ I ÓRGANS DEL CONGRÉS.

Art. 3r.- El Ple del Congrés quedará válidament constituit amb l’assisténcia dels congressistes que representen la meitat més una de les Germandats, Confraríes o Associacions. En segona convocatoria, que tindrá lloc quinze minuts després, quedará válidament constituit qualsevol que siga el nombre de Germandats, Confraríes o Associacions representades.

Art. 4t.- El Ple podrá prendre els acords per votació ordinaria o nominal.
Quan es trácte d’una votació ordinaria es realitzará segons la fórmula de l’Assemblea General, o la que indique la Mesa del Congrés.
La votació nominal podrá ser pública o secreta. Es realitzará secretament quan així ho sol.licite qualsevol Germandat, Confraria o Associació representada o ho determine la Mesa del Congrés.

Art. 5é.- Totes les sessions del Congrés serán plenáries. Les sessions no serán publiques, encara que la Mesa podrá convidar aquelles persones que puguen assessorar en determináts temes d’interés.

Art. 6é.- Serán congressistes:

a) Els membres de la Junta Directiva.

b) Un máxim de deu membres per Germandat, Confraria o Associació, entre els quals obligatóriament estaran el Germà/na Major, el Vice-Germà/na Major, el Secretari/a i el Consiliari, o persones en qui deleguen.

c) L’acreditació dels congressistes es realitzará per mitjá d’una relació nominal expedida pel Secretari/a de cada entitat amb el vist-i-plau del Germà/na Major, adjuntant resguard de l’ingres de 6 euros per cada congressista, havent de ser presentada la dita documentació quinze dies abans de l’inici del Congrés a la Directiva de la Junta Major.

Art. 7é.- a) Tots els congressistes tindran dret a veu en els órgans del Congrés.

b) Cada Germandat, Confraria o Associació tindrá dret a un vot, que l’ostentará un dels congressistes d’aquesta i que actuará com a representant previa comunicació de la seua designació als distints órgans del Congrés.

Art. 8é.- Els órgans del Congrés son:

a) La Mesa del Congrés.

b) La Junta Electoral.

Art. 9é.- En la sessió inaugural del Congrés es constituirá la Mesa del Congrés i la Junta Electoral.

Secció Primera.- La Mesa del Congrés i les seues competéncies.

Art. 10é.- La Mesa del Congrés estará integrada pels mateixos membres que composen la Mesa de I’Assemblea General de la Junta Major.

Art. 11é.- Competéncies de la Mesa del Congrés:

a) Complir í fer complir el present Reglament.

b) Resoldre tots els dubtes que puguen sorgir en la interpretació d’aquest, excepte la materia reservada a la Junta Electoral.

c) Resoldre tots els assumptes que es plantegen en el desenvolupament del Congrés, a excepció de les qüestions que afecten al procés electoral.

Art. 12é.- Funcions del President de la Mesa:

a) Convocar les sessions del Congrés.

b) Complir i fer complir els acords aprovats.

c) Firmar tota la documentació que emane de la Mesa del Congrés.

Art. 13é.- En cas d’abséncia o malaltía del President de la Mesa, será substituít pel Vice-president de la Junta Major. Si el Vice-president tampoc puguera assistir per semblants causes, la presidència será assumida eventualment pels vocals, segons el seu ordre.

Art. 14é.- Funcions del Secretari/a de la Mesa:

a) Registrar i conservar els textos del Diari de Sessions.

b) Facilitar als congressistes, pel mitjá mes convenient, la informació que puga ser-Ios útil.

c) Subscriure certificáts amb el vist-i-plau del President de la Mesa.

d) Prendre les mesures necessàries pel bon funcionament del Congrés.

e) Prendre nota de les peticions de l’us de la paraula, fent guardar rigorós torn en les intervencions.

Art. 15é.- Funcions del Consiliari:
AI Consiliari correspon marcar les orientacions a seguir en tot quant es referisca als assumptes d’ordre religiós o eclesiàstic, perqué se salvaguarden les disposicions del Dret Canónic.

Secció Segona.- La Junta Electoral i les seues competéncies.

Art. 16é.- La Junta Electoral estará composada per:

– President/a.
– Secretari/a.
– Dos vocals.
– Dos suplents.

Art. 17é.- Elecció membres de la Junta Electoral.
Es realitzará per mitjá de nominació per part de la Junta Directiva (organitzadora del Congrés) d’un congressista a la Presidencia, el qual elegirà els restants carrecs. La Junta Electoral haurá de ser ratificada almenys pels dos tercos dels vots presents.

Art. 18é.- Els carrecs de la Junta Electoral no podran ser exercits pels que formen part d’una candidatura.

Art. 19é.- Son funcions de la Junta Electoral:

a) Dirigir i supervisar tot el procés electoral.

b) Presentació i proclamació de candidatures.

c) Resoldre de forma vinculant qualsevol qüestió que se derive del procés electoral.

d) Determinar el mode en qué es procedirá a les votacions.

e) Resoldre tots els dubtes que puguen sorgir en la interpretació del present reglament quant a matèria electoral.

Secció tercera. De les Candidatures i Elecció de Junta Directiva.

Art. 20é.- Candidatures i requisits dels candidats:

a) Les candidatures hauran de presentar-se per mitjá de llista tancada encapçalada pel candidat/a a President/a de la Junta Major, sent indiferent l’ordre dels altres components. Qui resulte elegit President/a designarà, entre els membres de la seua llista, els diferents carrecs directius.

b) Podran formar part d’una candidatura tots aquells membres empadronats en una Germandat, majors d’edat, que no es troben sotmesos en causes d’incompatibilitat establides en el Codi de Dret Canónic. Junt amb la llista dels membres que componen una candidatura, figurarà un certificat de la seua Germandat que acredite la pertinença a aquesta.

Art- 21 é.- Candidatures i procés electoral

a) Les candidatures hauran de presentar-se davant de la Junta Electoral en el període comprés entre la sessió inaugural del Congrés i fins les 22:30 hores del dia 20 de Juny inclusivament.

b) Les candidatures presentades serán publicades el dia 21 de Juny.

c) El dia 22 de Juny, en l’últim Ple i abans de la clausura del Congrés, es procedirá a l’elecció de la Directiva de la Junta Major per als próxims quatre anys. En dita sessió plenaria, només podràn assistir els congressistes i les persones acreditades.

CAPÍTOL III – DE LES PONENCIES I COMUNICACIONS.
Art. 22é.- a) El temes de les ponències seràn aportats pels organitzadors i es donarán a conèixer als congressistes a través de la seua Germandat, Confrarìa o Associació, almenys cinc dies abans de l’inici del Congrés.
b) Les comunicacións hauran d’entregarse a la Directiva de la Junta Major abans del 8 de Juny, no sent admesa ninguna que no acomplixca aquest termini.
c) Cada comunicació tindrá una duració màxima de 10 minuts.
d) La comissió organitzadora del Congres podrá no admetre aquelles comunicacións que no acomplixquén amb la finalitat temàtica o divulgativa, respecte a matéries d’interes general, segons l’article 1r a), d’aquest reglament o aquelles comunicacións que superen la duració màxima.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA.
ÚNICA.- Queden derogades totes les disposicions reglamentàries que s’oposen al present reglament.
DISPOSICIÓ FINAL:
I.- Tota la documentació emanada de les eleccions serà remesa al Secretari/a General de la Junta Major a efectes de custodia i expedició de certificàts.
II.- Els órgans del VII Congrés de la Setmana Santa de Gandía cessaran en les seues funcions al finalitzar el mateix.
III.- El present reglament podrá revisar-se en tot o en part en el próxim Congrés.
Gandía, març del 2.012.